sometoimisto
24.8.2021

Kil­pis­jär­vi

Koe Lapin yötaivas tun­tu­rie­rä­maas­sa
sometoimisto

Privaattiretki revontulikuplassa

Lapin yötaivasta tunturierämaassa on vaikea kuvitella ennen kuin sen on omakohtaisesti kokenut.

Kilpisjärven kylää ympäröi asumaton tunturierämaa. Yöpyminen erämaassa antaa tilaisuuden rauhoittua puhtaan ja koskemattoman arktisen luonnon äärelle.

Lapin yötaivasta tunturierämaassa on vaikea kuvitella ennen kuin sen on omakohtaisesti kokenut. Revontulikupla tarjoaa eksklusiivisen tavan havainnoida yötaivaan ihmeitä. Revontulikupla on valmistettu suurimmaksi osaksi läpinäkyvästä polykarbonaatista. Se voidaan kuljettaa moottorikelkalla revontulien kannalta parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Kuplassa on led-valaistus, säädettävä lämmitys ja säkkituolit.


Kil­pis­sa­fa­rit – Tun­tu­ri­ret­kiä ja opas­tuk­sia Kil­pis­jär­vel­lä

Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Vuo­kraam­me moot­to­ri­kelk­ko­ja ja muita alueella tar­vit­ta­via ret­kei­ly­va­rus­tei­ta. Jär­jes­täm­me opas­tet­tu­ja retkiä Haltille ja muualle Kä­si­var­ren suur­tun­tu­rei­den alueella lumen ja sulan maan aikaan. Kauttamme pääset ka­las­ta­maan Kä­si­var­ren parhaille rau­tu­ve­sil­le Luoh­to­jär­vel­le, jossa Kil­pis­sa­fa­reil­la on myös ka­las­tus­tu­ki­koh­ta.


Sa­fa­ri­ta­lon kaikki asia­kas­ti­lat on uu­dis­tet­tu vuonna 2018. Ajan­mu­kai­set tilat so­vel­tu­vat myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le. Kai­ke­ni­käi­sil­le ja –kokoi­sil­le löytyy sopivat ret­ki­va­rus­teet. Varaudu retkille ker­ros­pu­keu­tu­mal­la ja ottamalla mukaan omat au­rin­ko­la­sit sekä päähine

Kil­pis­sa­fa­rit on alueella ra­ja­var­ti­ja­na työs­ken­nel­leen Hannu Rauhalan perustama. Nykyisin Kil­pis­sa­fa­rei­den toimintaa pyö­rit­tä­vät hänen lapsensa Johanna Rauhala-Siivonen ja Jussi Rauhala. Hannun, Johannan ja Jussin lisäksi Kil­pis­sa­fa­rien oppaina toimii iso joukko pai­kal­li­sia, alueen ja sen olo­suh­teet erittäin hyvin tuntevia hen­ki­löi­tä.

Kil­pis­sa­fa­rit

Tsah­kal­luok­tan­tie 14,

99490 Kil­pis­jär­vi, Suomi

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

+358 (0) 40 5455 123

Privaattiretki revontulikuplassa

https://kilpissafarit.fi/privaattiretki-revontulikuplassa/
Suomi Kortti

Ter­ve­tu­loa Twitter-Facebook @suo­mi­kort­ti

sivuille.

Teemoina: Asuminen ja vapaa-aika sekä yrit­tä­jyys.

so­me­toi­mis­to.fi/suomi-kortti

So­me­toi­mis­to.fi

2021©so­me­toi­mis­to. Kaikki oikeudet pi­dä­te­tään.

sometoimisto
Sometoimisto

sometoimisto.fi

Tervetuloa Twitter-Facebook @suomikortti

sivuille. 

Teemoina: Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi

Kainuu Group

Media- ja uu­tis­yh­tiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

markus@so­me­toi­mis­to.fi

toimisto@kai­nuugroup.fi

2021©so­me­toi­mis­to. Kaikki oikeudet pi­dä­te­tään.