mG8ShlWrMDI-me

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Re­kis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: so­me­toi­mis­to.fi

Pos­tio­soi­te: Jout­sen­pol­ku 3a,87250 Ka­jaa­ni

2. Re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va hen­ki­lö

Nimi: Mar­kus Mä­ke­lä

Pu­he­lin: 040 6311231

Säh­kö­pos­ti: mar­kus@so­me­toi­mis­to.fi

3. Re­kis­te­rin nimi

so­me­toi­mis­to.fi / Säh­köis­ten pal­ve­lu­jen asia­kas­re­kis­te­ri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus

Asiak­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan kä­si­tel­lä seu­raa­via tar­koi­tuk­sia var­ten:

 • asiak­kuu­den tai muun asial­li­seen yh­tey­teen pe­rus­tu­van suh­teen hoi­ta­mi­nen ja hal­lin­noin­ti
 • ana­ly­soin­ti ja ti­las­toin­ti
 • re­kis­te­rin­pi­tä­jän ja sen kans­sa kul­loin­kin sa­maan kon­ser­niin kuu­lu­vien yh­tiöi­den lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lu, ana­ly­soin­ti ja ke­hit­tä­mi­nen
 • re­kis­te­rin­pi­tä­jän ja sen kans­sa kul­loin­kin sa­maan kon­ser­niin kuu­lu­vien yh­tiöi­den mark­ki­noin­ti, mu­kaan lu­kien suo­ra­mark­ki­noin­ti ja sen koh­den­ta­mi­nen re­kis­te­röi­tyä kiin­nos­ta­vak­si esi­mer­kik­si asiak­kaan os­to­his­to­ria­tie­to­jen tai mui­den tie­to­jen pe­rus­teel­la luo­tu­jen pro­fii­lien avul­la
 • mie­li­pi­de- ja mark­ki­na­tut­ki­muk­set
 • muut vas­taa­vat käyt­tö­tar­koi­tuk­set, jot­ka ei­vät ole ris­ti­rii­das­sa edel­lä ku­vat­tu­jen käyt­tö­tar­koi­tus­ten kans­sa.

5. Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Re­kis­te­röi­dyn pe­rus­tie­dot, ku­ten:

 • etu- ja su­ku­ni­mi
 • yh­teys­tie­dot (esi­mer­kik­si pos­tio­soit­teet, pu­he­lin­nu­me­rot, säh­kö­pos­tio­soit­teet)
 • yri­tys­asiak­kai­den yh­teys­hen­ki­löi­den am­mat­tia tai ase­maa työyh­tei­sös­sä kos­ke­vat tie­dot

Asiak­kuu­teen ja muu­hun asial­li­seen yh­tey­teen sekä pal­ve­lui­den ja si­säl­tö­jen käyt­tä­mi­seen liit­ty­vät tie­dot, ku­ten:

 • re­kis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­lu­ja kos­ke­vat re­kis­te­röi­ty­mis­tie­dot
 • re­kis­te­röi­dyn an­ta­mat pro­fi­loin­ti- ja kiin­nos­tus­tie­dot
 • os­ta­mis­ta kos­ke­vat tie­dot, ku­ten os­tet­tu­ja tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta kos­ke­vat tie­dot, sekä mak­sa­mis­ta, las­ku­tus­ta ja pe­rin­tää kos­ke­vat tar­peel­li­set tie­dot
 • asia­kas­vies­tin­tään liit­ty­vät tie­dot, mu­kaan lu­kien mah­dol­li­set pu­he­lui­den tal­tioin­nit
 • pa­laut­teet ja rekla­maa­tiot, mu­kaan lu­kien vir­he- ja tuo­te­vas­tuuseen liit­ty­vät tie­dot
 • re­kis­te­rin­pi­tä­jän säh­köis­ten pal­ve­lui­den ja si­säl­tö­jen käyt­töä kos­ke­vat se­lai­lu­tie­dot ja muut tie­dot, mu­kaan lu­kien re­kis­te­röi­dyn se­lai­men re­kis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­li­mel­le lä­het­tä­mät tek­ni­set tie­dot (IP-osoi­te, se­lain) sekä re­kis­te­röi­dyn se­lai­mel­le lä­he­te­tyt eväs­teet ja nii­hin liit­ty­vät tie­dot, mi­kä­li eväs­tei­siin lii­te­tään hen­ki­lö­tie­to­ja
 • mark­ki­noin­tiin ja myyn­ni­ne­dis­tä­mi­seen liit­ty­vät tie­dot, ku­ten re­kis­te­röi­tyyn koh­dis­te­tut
 • mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet, nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja nii­den yh­tey­des­sä an­ne­tut tie­dot sekä suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja -kiel­lot

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Re­kis­te­röi­tyä­kos­ke­via tie­to­ja saa­daan sään­nön­mu­kai­ses­ti re­kis­te­röi­dyl­tä it­sel­tään muun muas­sa re­kis­te­röi­dyn osal­lis­tues­sa re­kis­te­rin­pi­tä­jän mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­siin.

Tie­to­ja saa­daan myös re­kis­te­rin­pi­tä­jän verk­ko­kau­pan tai mui­den säh­köis­ten pal­ve­lui­den vä­li­tyk­sel­lä, jol­loin tie­to­ja voi­daan ke­rä­tä myös eväs­tei­den tai mui­den vas­taa­vien tek­nii­koi­den avul­la.

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le

so­me­toi­mis­to.fi luo­vut­taa asia­kas­tie­to­ja voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön vel­voit­ta­mis­sa ra­jois­sa. Tie­to­ja ei siir­re­tä Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een tai Eu­roo­pan unio­nin ul­ko­puo­lel­le.

8. Re­kis­te­rin suo­jaus

Säh­köi­ses­sä­muo­dos­sa ole­vat hen­ki­lö­tie­dot on suo­jat­tu tie­to­tur­van toi­mia­lal­la ylei­ses­ti hy­väk­syt­tä­vin tek­ni­sin kei­noin, ku­ten pa­lo­muu­rein ja sa­la­sa­noin. Ai­noas­taan yk­si­löi­dyil­lä re­kis­te­rin­pi­tä­jän ja sen toi­mek­sian­nos­ta ja lu­kuun toi­mi­vien yri­tys­ten työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy säh­köi­sen re­kis­te­rin si­säl­tä­miin tie­toi­hin re­kis­te­rin­pi­tä­jän myön­tä­mäl­lä­hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tö­oi­keu­del­la.

Ma­nu­aa­li­ses­sa muo­dos­sa ole­vat, hen­ki­lö­tie­to­ja si­säl­tä­vät ai­neis­tot si­jait­se­vat lu­ki­tuis­sa ti­lois­sa.

9. Hen­ki­lö­tie­to­lain 6. lu­vun 26 §:n mu­kai­nen tar­kas­tusoi­keus

Re­kis­te­röi­dyl­lä­on oi­keus tar­kas­taa hä­nes­tä re­kis­te­riin mer­ki­tyt tie­dot, oi­keus vaa­tia vir­heel­li­sen tie­don oi­kai­sua sekä muu­toin­kin tur­vau­tua hen­ki­lö­tie­to­lais­sa tur­vat­tui­hin oi­keuk­siin­sa. Tie­to­jen tar­kis­tus­ta ja oi­kai­sua kos­ke­va kir­jal­li­nen pyyn­tö tu­lee osoit­taa re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le (kts. koh­ta 3).

Eväs­tei­den käyt­tö

Si­vus­tol­la käy­te­tään eväs­tei­tä, eli coo­kie­se­ja. Nämä pie­net teks­titie­dos­tot tal­len­tu­vat kä­vi­jän lait­teel­le si­vu­vie­rai­luil­la. Ne ke­rää­vät tie­to­ja sii­tä, mi­ten si­vu­ja käy­te­tään. Eväs­teet ei ole hai­tal­li­sia, eikä niis­tä ai­heu­du hait­taa tie­to­ko­neel­le, tie­dos­toil­le tai in­ter­ne­tin käy­töl­le.

Eväs­tei­tä käy­te­tään mo­niin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin, jot­ka liit­ty­vät esi­mer­kik­si si­vus­ton toi­mi­vuu­teen, ana­ly­soin­tiin ja mark­ki­noin­tiin.

Si­vus­toa seu­ra­taan kol­man­nen os­a­puo­len ana­ly­tiik­ka- ja seu­ran­ta­pal­ve­luil­la. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tics ja Hot­jar. Ne ti­las­toi­vat tie­toa mm. käyt­tä­jä­mää­ris­tä, si­vus­ton se­lai­lu­ta­vas­ta ja käy­te­tyis­tä lait­teis­ta. Näi­den avul­la si­vus­ton yl­lä­pi­tä­jä pys­tyy ke­hit­tä­mään sitä.

Li­säk­si si­vus­to si­säl­tää kol­man­nen os­a­puo­len mark­ki­noin­ti­pal­ve­lui­den eväs­tei­tä.Näi­tä ovat esi­mer­kik­si Face­book ja Google AdWords. Eväs­teet ke­rää­vät tie­to­ja mm. käyt­tä­jän kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta, iäs­tä ja si­jain­nis­ta, joi­den avul­la oi­daan koh­den­taa pa­rem­min mark­ki­noin­tia ja ta­voit­taa kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä.

Eväs­teet ke­rää­vät seu­raa­via tie­to­ja:

 • käyt­tä­jän IP-osoi­te
 • kel­lon­ai­ka
 • käy­te­tyt si­vut
 • se­lain­tyyp­pi
 • mis­tä verk­ko-osoit­tees­ta si­vul­le on tul­tu
 • mil­tä pal­ve­li­mel­ta si­vul­le on tul­tu
 • mis­tä verk­ko­tun­nuk­ses­ta si­vul­le on tul­tu.

Yk­sit­täi­siä­hen­ki­löi­tä ana­ly­tii­kan jou­kos­ta on mah­do­ton­ta sel­vit­tää. Eväs­tei­tä käy­te­tään li­säk­si mm. si­vus­ton re­kis­te­röin­ti- ja si­sään­kir­jau­tu­mis­tar­koi­tuk­sis­sa.

Li­sä­tie­to­ja Googlen eväs­te­käy­tän­nöis­tä
Li­sä­tie­to­ja Face­boo­kin eväs­te­käy­tän­nöis­tä
Li­sä­tie­to­ja 
eväs­teis­tä ylei­ses­ti

Eväs­tei­den pois­to ja es­tä­mi­nen

Google Ana­ly­tics -verk­koa­na­ly­tiik­ka­pal­ve­lun eväs­teet voi­daan es­tää se­lai­mee­si asen­net­ta­val­la li­sä­osal­la. Muut eväs­teet voi­daan pois­taa tai es­tää verk­ko­se­lai­men ase­tuk­sis­ta. Tie­tyt toi­min­not tar­vit­se­vat eväis­tei­tä. so­me­toi­mis­to.fi ei ta­kaa si­vus­ton täys­mit­tais­ta toi­mi­vuut­ta, mi­kä­li täl­lai­set eväs­tei­den käyt­tö si­vus­tol­la es­te­tään.

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.