sometoimisto
10.9.2020

Wild Food-Kuusa­mo

Rii­pi­sen Riis­ta­her­kut Oy
Kuusamo

Rii­pi­sen per­he ja hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­ta­vat tei­dät sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leek­si hy­vän riis­ta­ruo­an maa­il­maan.
Wild Food -Vil­li­ruo­al­la tar­koi­te­taan suo­raan luon­nos­ta saa­ta­vaa ruo­kaa: mar­jo­ja ja sie­niä, vil­liyrt­te­jä ja -vi­han­nek­sia sekä ka­laa, riis­taa. Rii­pi­sen per­he ja hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­ta­vat tei­dät sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leek­si hy­vän riis­ta­ruo­an maa­il­maan.


RII­PI­SEN TA­RI­NA

Ai­toa vil­li­ruo­kaa jo vuo­des­ta 1989

Rii­pi­sen ta­ri­na on saa­nut al­kun­sa Pek­ka ”Riis­ta-Rii­pi­sen” ja Miss Suo­mi Päi­vi Rii­pi­sen (os.Uit­to) rak­kau­des­ta luon­toon ja luon­no­nan­ti­miin.

Pek­ka oli nuo­ruu­des­ta asti in­to­hi­moi­nen met­säs­tä­jä ja ka­la­mies. Päi­vi taas ke­rä­si har­ras­tuk­se­na sie­niä ja mar­jo­ja Kuusa­mon met­si­köis­tä. Niis­tä loih­dit­tiin sit­ten yh­des­sä her­kul­li­sia ate­rioi­ta, suo­raan puh­taas­ta luon­nos­ta lau­ta­sel­le.

1989

Pa­ris­kun­ta päät­ti teh­dä unel­mis­taan tot­ta ja pe­rus­taa pie­nen riis­ta­kau­pan Kuusa­mon kes­kus­taan. Tar­jol­la oli mm.kar­hua, po­roa, hir­veä ja tuol­loin myös al­li­gaat­to­ria.

1992 UNES­TA TO­DEK­SI

Erää­nä lu­mi­se­na pak­ka­saa­mu­na tam­mi­kuus­sa 1992 Päi­vi he­rä­si voi­mak­kaa­seen uneen. Het­ken sil­miä hie­rot­tu­aan hän riuh­toi mie­hen­sä Pe­kan ylös sän­gys­tä ja sa­noi: ”Näin unta, että vuo­kra­sim­me Ru­kal­ta pai­kan ja mi­nul­la vilk­kui taa­lat sil­mis­sä ! ” Pe­kan oli läh­det­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti vai­mon­sa pai­nos­tuk­ses­ta mat­kaan, eikä ta­kai­sin ol­lut tu­le­mis­ta en­nen kuin lii­ke­ti­la oli tie­dos­sa. Ru­kal­le pääs­ty­ään en­sim­mäi­sen las­ket­te­lu­rin­teen juu­rel­la kököt­ti so­mas­ti 30 paik­kai­nen tau­ko­tu­pa, jota sa­not­tiin Kelo Cafe:ksi. Pek­ka kur­kis­te­li si­sään, ja huo­ma­si pai­kan ole­van tyh­jä­nä. Kol­me viik­koa myö­hem­min 17.2.1992 he ava­si­vat ny­kyi­sen Rii­pi­sen Riis­ta­ra­vin­to­lan ni­mel­lä Rii­pi­sen Riis­ta­kah­vi­la ja -kaup­pa.

1996 RIIS­TA­HERK­KU­JA KO­TIIN

Ra­vin­to­la­toi­min­nan laa­je­tes­sa asiak­kaat al­koi­vat kan­taa ruo­kia ko­tei­hin­sa asti jopa usei­ta sa­to­ja ki­lo­met­re­jä naut­tiak­seen riis­ta­ra­vin­to­lan an­ti­mis­ta myös ko­to­na. Asial­le pää­tet­tiin teh­dä jo­tain ja Rii­pi­set al­koi­vat säi­löä poh­joi­set puh­taat luon­no­nan­ti­met, riis­ta-, kala- ja mar­ja­tuot­teik­si. Näin syn­tyi Rii­pi­sen Riis­ta­her­kut.

2000 RA­VIN­TO­LA RU­KAL­LE

Jou­lu­kuus­sa 2000 Rii­pi­set os­ti­vat Ru­kan ra­vin­to­la­kiin­teis­tön it­sel­leen. Vuot­ta myö­hem­min avat­tiin laa­jen­net­tu ja uu­dis­tet­tu 150 paik­kai­nen, Päi­vin si­sus­ta­ma ja suun­nit­te­le­ma läm­min­hen­ki­nen ra­vin­to­la. Ke­lo­rin­ne, jon­ka alla Rii­pi­sen Riis­ta­ra­vin­to­la si­jait­see on­kin saa­nut ni­mek­seen Rii­pi­sen Laak­so.

2005 EN­SIM­MÄI­NEN MYY­MÄ­LÄ

Avat­tiin en­sim­mäi­nen Rii­pi­sen Riis­ta- ja mat­ka­muis­to­myy­mä­lä Kuusa­moon 5-tien var­rel­le.

2007 LAA­JEN­NUK­SIA

Kuusa­mon myy­mä­län pi­ha­pii­rin ra­ken­net­tiin li­sä­ra­ken­nus ja myy­mä­lää laa­jen­net­tiin. Sa­ma­na vuon­na avat­tiin Rii­pi­sen Riis­ta- ja mat­ka­muis­to­myy­mä­lä myös Vuo­kat­tiin. Pe­rus­tet­tiin oma li­han- ja ka­lan­ja­los­tus­teh­das kump­pa­nei­den kans­sa.

2009 SU­KU­POL­VEN­VAIH­DOS

Yri­tyk­ses­sä ta­pah­tui su­ku­pol­ven­vaih­dos, kun Päi­vi ja Pek­ka Rii­pi­sen lap­set Mar­kus ja Mi­kael as­tui­vat yri­tyk­sen puik­koi­hin.

2010 KOL­MAS MYY­MÄ­LÄ

Avat­tiin kol­mas Rii­pi­sen Riis­ta- ja mat­ka­muis­to­myy­mä­lä Ru­kal­le.

2012 OMA JA­LOS­TA­MO

Li­han- ja ka­lan­ja­los­tus­teh­das siir­tyi koko­naan Rii­pis­ten omis­tuk­seen.

2015 OMA ELIN­TAR­VI­KE­TEH­DAS

Rii­pi­set os­ti­vat oman elin­tar­vi­ke­teh­taan, jos­sa val­mis­te­taan puh­tais­ta luon­no­nan­ti­mis­ta mar­ja­hyy­te­löi­tä, -hil­lo­ja, -sii­rap­pe­ja ja -kas­tik­kei­ta, sekä li­säk­si mm. sa­laa­tin­kas­tik­kei­ta, eti­koi­ta, maus­te­öl­jy­jä ja si­nap­pe­ja.

2019 MYY­MÄ­LÄ HEL­SIN­KIIN

Avat­tiin nel­jäs Rii­pi­sen Riis­ta- ja mat­ka­muis­to­myy­mä­lä. Myy­mä­lä toi­mii Kaup­pa­kes­kus Triplas­sa, Hel­sin­gis­sä.

Näi­hin vuo­siin on mah­tu­nut pal­jon

Päi­vin mis­siai­ko­jen tuo­ma jul­ki­suus on ol­lut tär­keä osa Rii­pi­sen brän­din ra­ken­ta­mi­ses­sa. Suu­ret mää­rät leh­ti­kir­joi­tuk­sia, sekä useat esiin­ty­mi­set TV:n ruo­kaoh­jel­mis­sa nos­ti­vat ky­syn­tää rä­jäh­dys­mäi­ses­ti. Päi­vi tun­ne­taan Suo­mes­sa mis­si­nä ja Pek­ka kar­hu­mie­he­nä (Mr. Bear­man) ym­pä­ri maa­il­maa. Pe­kan kut­su­ma­ni­mi on saa­nut al­kun­sa sii­tä, että hän on yksi maa­il­man suu­rim­mis­ta kar­hu­nos­ta­jis­ta. Hei­dän asiak­kai­naan ovat vie­rail­leet vai­ku­tus­val­tai­sia val­tion pää­mie­hiä ja lii­ke­mie­hiä eri mais­ta, sekä kuu­lui­suuk­sia ym­pä­ri maa­il­man.

Rii­pi­sen Riis­ta­ra­vin­to­la on va­lit­tu Suo­men par­haak­si riis­ta­ra­vin­to­lak­si. Tä­män sa­man Suo­men pa­ras kun­nia­mai­nin­nan ovat saa­neet myös Rii­pi­sen riis­ta-, kala- ja mar­ja­tuot­teet.

Rii­pi­sen maan­kuu­lut frit­ti­mui­kut ovat edel­leen yksi syy tul­la Ru­kal­le, Kuusa­moon!

Ha­luan kiit­tää Tei­tä van­hem­pam­me, jot­ka olet­te mah­dol­lis­ta­neet tä­män että voim­me vel­je­ni kans­sa toi­mia saap­pais­sam­me. Ha­luan myös kiit­tää Tei­tä asiak­kaam­me, jot­ka olet­te naut­ti­neet yh­tei­ses­tä ma­ku­mat­kas­tam­me jo tä­hän päi­vään saak­ka ja jota tu­lem­me jat­ka­maan kans­san­ne edel­leen, laa­dus­ta ja pal­ve­lus­ta tin­ki­mät­tä.

Rii­pi­sen per­he ja hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­ta­vat tei­dät sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leek­si hy­vän riis­ta­ruo­an maa­il­maan.

https://www.rii­pi­sen.fi/ca­te­go­ry/22/verk­ko­kaup­pa

sometoimisto
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.