Oulu
11.9.2020

Oulu-Hy­vin­voin­tia

Mis­sio­ni on aut­taa ih­mi­siä eteen­päin voi­maan­tuen ja in­nos­tuen omas­ta kas­vus­taan.

Olen An­nuk­ka Pit­kä­nen, työ­noh­jaa­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja nau­ru­joo­gaoh­jaa­ja.

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen MBA, ja­lo­me­tal­lia­lan ar­te­saa­ni, ko­ti­ta­lous­tek­nik­ko, am­ma­til­li­nen opet­ta­ja, nau­ru­joo­gaoh­jaa­ja, voi­ma­va­ra­kes­kei­nen työ­noh­jaa­ja ja työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja. Mo­nia­lai­sen kou­lu­tus­taus­ta­ni li­säk­si työ­ko­ke­mus­ta ja osaa­mis­ta on ker­ty­nyt noin 30 vuo­den ajal­ta eri­lai­sis­ta asia­kas­koh­taa­mi­sis­ta aina esi­mies- ja ke­hit­tä­mis­teh­tä­viin sekä kou­lut­ta­ja­na ja yrit­tä­jä­nä toi­mimi­seen.


Työ­noh­jaa­ja­na toi­min voi­ma­va­ra­kes­kei­sen työ­noh­jauk­sen vii­te­ke­hyk­ses­tä kä­sin. Us­kon dia­lo­gi­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja reflek­tii­vi­seen työ­ot­tee­seen. Dia­lo­gi­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa osal­lis­tu­jat ajat­te­le­vat yh­des­sä ja koh­taa­vat toi­sen­sa tasa-ar­voi­si­na nä­kö­kul­mien tuot­ta­ji­na. Dia­lo­gis­sa ko­ros­tuu suo­ra puhe, myö­täe­lä­vä kuun­te­lu, odo­tus ja kun­nioi­tus. Reflek­tii­vi­nen työ­ote mah­dol­lis­taa uusien nä­kö­kul­mien ja oi­val­lus­ten syn­tyä sekä sal­lii muu­tok­sen.


Työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na ja kou­lut­ta­ja­na olen in­nos­ta­va, käy­tän­nön­lä­hei­nen ja osal­lis­tu­jien osaa­mis­ta ar­vos­ta­va. Hyö­dyn­nän myös val­men­nuk­sis­sa ja kou­lu­tuk­sis­sa dia­lo­gis­ta ja reflek­tii­vis­tä työ­otet­ta, jol­loin uu­den­lai­nen ym­mär­rys ja op­pi­mi­nen mah­dol­lis­tuu.


Oma in­to­hi­mo­ni jat­ku­vaan ke­hit­tä­mi­seen ja ke­hit­ty­mi­seen mah­dol­lis­taa mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut, joi­ta rää­tä­löin asiak­kaan tar­pei­den ja ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti. Yh­des­sä asiak­kaan kans­sa poh­dim­me, pal­ve­lee­ko työ­noh­jaus, val­men­nus vai kou­lu­tus hä­nen ke­hit­ty­mis­tään par­hai­ten.


Luot­ta­mus ja kun­nioi­tus ih­mi­syyt­tä koh­taan ovat tär­kei­tä asioi­ta työs­sä­ni. Teen mie­lel­lä­ni työ­tä kes­ki­näis­tä ar­vos­tus­ta ja kun­nioi­tus­ta, työ­ni­loa sekä jak­sa­mis­ta mah­dol­lis­taen. Ra­kas­tan luon­nos­sa sa­moi­lua ja hii­mai­lua. Siel­tä ovat pe­räi­sin oma in­nos­tu­mi­se­ni, het­kes­sä elä­mi­sen tai­dot ja luo­vuu­te­ni sa­lat.

Mis­sio­ni on aut­taa ih­mi­siä eteen­päin voi­maan­tuen ja in­nos­tuen omas­ta kas­vus­taan.

Lue li­sää ho­pei­go si­vuil­ta

https://www.ho­pei­go.fi/

Oulu
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.