Kainuu
14.9.2020

Kainuu

Kajaanin Tila-autot Oy

Ka­jaa­nin Tila-au­tot Oy:n his­to­riik­ki

Ta­ri­na al­kaa vuo­des­ta 1999 jol­loin yri­tyk­sen ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jou­ni Haa­ta­ja aloit­ti tak­si­toi­min­nan Ka­jaa­nis­sa yh­del­lä in­va­tak­sil­la. Heti alku ajoil­ta läh­tien toi­min­ta oli hy­vin asia­kas­läh­töis­tä ja pal­ve­lu­hen­kis­tä.


Asia­kas­kun­ta kas­voi hy­vin no­peas­ti ja pian myös tar­ve laa­jen­tua huo­mat­tiin.

Kos­ka tak­siy­ri­tyk­sen laa­je­ne­mi­nen oli tuol­loin käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen es­tet­ty tar­ve­har­kin­ta pe­rus­tein, tuli ai­noak­si vaih­toeh­dok­si laa­jen­taa toi­min­taa lin­ja-au­to­puo­lel­le.


Vuo­si 2004 oli yksi toi­min­nan virs­tan­pyl­väs yri­tyk­sen his­to­rias­sa, yri­tyk­sel­le tuli en­sim­mäi­nen jouk­ko­lii­ken­neau­to ja sa­mal­la yri­tys­muo­to muut­tui osa­keyh­tiök­si.

Ni­mek­si osa­keyh­tiöl­le tuli Ka­jaa­nin Tila-au­tot Oy ja sii­tä al­koi kas­vu koh­ti ny­ky­päi­vää.

Tänä päi­vä­nä Ka­jaa­nin Tila-au­tot Oy on yksi Kai­nuun mer­kit­tä­vim­mis­tä alan yri­tyk­sis­tä mi­tat­tu­na laa­dul­la, mää­räl­lä ja mo­nia­la osaa­mi­sel­la.


Ta­van­omai­ses­ta poi­ke­ten yri­tyk­sel­lä on lii­ken­ne­lu­pia ta­va­ra­lii­ken­tee­seen, tak­si-ja jouk­ko­lii­ken­ne­lu­pien li­säk­si. Yri­tyk­sel­lä on myös täy­det mat­kan­jär­jes­tä­jä­oi­keu­det va­kuuk­sien kera.

Ka­lus­to­mää­rä on n 30 yk­sik­köä ja hen­ki­lös­töä mil­tei sa­man ver­ran.


Li­säk­si yri­tyk­sel­lä on omat va­rik­ko­ti­lat Ka­jaa­nis­sa, jos­sa teh­dään kor­jaa­mo­pal­ve­lu­ja myös ns mo­ni­merk­ki­kor­jaa­mo­na ta­lon ul­ko­puo­lel­le. Ny­ky­ai­kai­set tes­taus/mit­taus­lait­teet sekä osaa­va hen­ki­lö­kun­ta pi­tää huo­len ta­lon omas­ta ka­lus­tos­ta että myös asiak­kai­den au­tois­ta.


2018 vuo­si on toi­nen virs­tan­pyl­väs. Tak­sia­la va­pau­tuu ja Ka­jaa­nin Tila-au­tot Oy läh­tee omal­la Air­port Taxi sekä Oma­Taxi kon­sep­til­la mu­kaan va­pau­tu­vaan kil­pai­luun. Tak­sien mää­rä kas­vaa ja yri­tyk­sel­lä on oma ti­laus­vä­li­tys­kes­kus.


Ka­jaa­nin Tila-au­tot Oy on ser­ti­fioi­tu Kaup­pa­leh­den 2018 kas­va­ja yri­tyk­sek­si.

Yri­tys pa­nos­taa laa­tuun ja toi­min­ta­var­muu­teen en­tis­tä enem­män, myös hen­ki­lös­tön kou­lut­ta­mi­nen tu­lee jat­kos­sa ole­maan suu­res­sa roo­lis­sa. Asia­kas­läh­töi­nen sekä pal­ve­lu­hen­ki­nen asen­ne tu­lee jat­kos­sa­kin ole­maan mot­tom­me.


Jou­ni Haa­ta­ja omis­taa edel­leen yri­tyk­sen 100% ja koko Haa­ta­jan per­he on vah­vas­ti mu­ka­na toi­min­nas­sa.

Kun ha­luat mat­kus­taa ta­sok­kaas­ti.

Ter­ve­tu­loa meil­le pal­vel­ta­vak­si

https://www.ktaoy.fi/

Kajaani
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.