kainuu-sometoimisto.fi
16.9.2020

Pal­ta­mo-Kai­nuu

TI­LAUS­RA­VIN­TO­LA MA­KU­HEL­Mi
kainuu-sometoimisto.fi

TI­LAUS­RA­VIN­TO­LA MA­KU­HEL­MI

Ruo­ka on meil­le jä­teil­le tär­keä asia, lä­hes yhtä tär­keä kuin met­sä. Ruu­an pi­tää olla yk­sin­ker­tais­ta mut­ta mau­kas­ta. Me nau­tim­me ruo­kai­le­mi­ses­ta täy­sin sy­dä­min, sik­si pa­nos­tam­me myös oi­kean tun­nel­man luo­mi­seen. Ruo­ka­pöy­däs­sä huo­maat, että mei­dän vai­ku­tus nä­kyy toi­si­naan myös ruu­an koos­sa, meil­lä kun on näi­tä vä­hän isom­pia pul­lia.


Ha­luam­me teh­dä per­soo­nal­li­sia, yk­si­löl­li­siä, laa­duk­kai­ta ja en­nen kaik­kea iki­muis­toi­sia juh­lia ja ti­lai­suuk­sia. Ha­luam­me tar­jo­ta vie­rail­lem­me mauk­kai­ta ma­ku­het­kiä ja val­mis­tam­me­kin her­kul­li­set juh­la­tar­joi­lut aina itse kä­si­työ­nä alus­ta al­kaen. Pal­ve­lut suun­nit­te­lem­me ja to­teu­tam­me yh­teis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Sen teem­me, min­kä lu­paam­me ja ai­ka­tau­luis­ta pi­däm­me kiin­ni.


Ke­rääm­me itse luon­nos­ta raa­ka-ai­nee­na käyt­tä­mäm­me sie­net, mar­jat ja yri­tit. Mui­den raa­ka-ai­nei­den, ku­ten ka­lan, riis­tan ja juu­rek­sien käy­tös­sä suo­sim­me aina suo­ma­lai­sia raa­ka-ai­nei­ta sekä al­ku­pe­rää. Ajat­te­lem­me ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti sekä toi­mim­me kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pe­ri­aat­tei­ta kun­nioit­taen.

Tar­joam­me ai­to­ja ja unoh­tu­mat­to­mia ma­ku­nau­tin­to­ja. Meil­tä löy­tyy ti­laa niin pie­nel­le kuin suu­rem­mal­le­kin ryh­mäl­le. Meil­lä ruo­kai­lee su­ju­vas­ti eri­lai­set ja eri­koko­koi­set ti­laus­ryh­mät, ku­ten bus­si­ryh­mät ja kokous­ta­jat. Käy­täm­me lä­hi­ruo­ka raa­ka-ai­nei­ta ja val­mis­tam­me tar­joi­lut itse alus­ta al­kaen. Höys­tee­nä käy­täm­me luon­no­nyrt­te­jä sekä met­sä­mar­jo­ja. 


Ruo­ka­lis­tam­me elää vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan. Val­mis­tam­me kaik­ki ruu­at vä­hä­lak­too­si­se­na, muis­ta eri­kois­ruo­ka­va­liois­ta pyy­däm­me il­moit­ta­maan etu­kä­teen. Ka­sis­vaih­toeh­to on otet­tu huo­mioon tar­joi­luis­sa. Pyy­dä tar­jous, pal­ve­lem­me ti­lauk­ses­ta.

Esi­merk­ki Menu ja vaih­toe­dot:

MAA­HI­SEN MA­KUSOP­PA.

Menu 1

Ker­mai­nen lohi-kas­vis­keit­to
Höls­ky­tys­kur­kut
Kak­si eri­lais­ta juus­toa
Eri­lai­sia lei­piä, oi­ke­aa voi­ta, ko­ti­me­hu, vesi
Kah­vi / tee ja mus­tik­ka­pii­ras

Menu 2

Jau­he­li­ha-kas­vi­syrt­ti­keit­to
Höls­ky­tys­kur­kut
Kak­si eri­lais­ta juus­toa
Eri­lai­sia lei­piä, oi­ke­aa voi­ta, ko­ti­me­hu, vesi
Ra­par­pe­ri-man­sik­ka­kiis­se­li
Kah­vi / tee ja Jä­tin kau­ra­las­tu

Menu 3

Nok­kos­keit­to
Kyl­mä­sa­vu­lo­hi, mu­na­ve­neet
Höls­ky­tys­kur­kut
Kak­si eri­lais­ta juus­toa
Eri­lai­sia lei­piä, oi­ke­aa voi­ta, ko­ti­me­hu, vesi
Mus­tik­ka­rah­ka
Kah­vi / tee ja Jä­tin kau­ra­las­tu

Menu 4

Bors­si­keit­to lam­mas­mak­ka­ran kera
Suo­la­kur­kut, sme­ta­na
Kak­si eri­lais­ta juus­toa
Eri­lai­sia lei­piä, oi­ke­aa voi­ta, ko­ti­me­hu, vesi
Kah­vi / tee ja mok­ka­pa­lat

Menu 5

Met­sä­sie­ni­keit­to (kan­ta­rel­li tai sup­pi­lo­vah­ve­ro)
Höls­ky­tys­kur­kut
Kak­si eri­lais­ta juus­toa
Sa­vu­kink­kua
Eri­lai­sia lei­piä, oi­ke­aa voi­ta, ko­ti­me­hu, vesi
Kah­vi / tee ja koi­vun­mah­la­pul­la

Ma­ku­nau­tin­to­ja jät­ti­läis­ten ta­paan suu­rel­la sy­dä­mel­lä,
kou­ral­li­sel­la rak­kaut­ta sekä ri­pauk­sel­la hel­lyyt­tä.

Ter­ve­tu­loa si­vuil­le

https://arc­tic­giant.fi/ra­vin­to­la/

kainuu-sometoimisto.fi
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.