Sometoimisto
20.9.2020

Va­raa Pik­ku­jou­lut

Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ris­sa
Sometoimisto

Tun­nel­mal­li­nen pik­ku­jou­lu Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ris­sa

Ra­vin­to­la Nal­li­ka­rin mo­ni­puo­li­set ti­lat, sau­na­maa­il­ma sekä si­jain­ti me­ren ran­nal­la lä­hel­lä Kyl­py­lä­ho­tel­li Ede­niä luo­vat ai­nut­laa­tui­set puit­teet on­nis­tu­neil­le pik­ku­jou­luil­le ja jou­lu­lou­nail­le. Meil­tä voi va­ra­ta juh­la­käyt­töön eri kokoi­sia ka­bi­net­te­ja tai vaik­ka koko ra­vin­to­lan. Jär­jes­tä­mään il­lal­li­sia jopa 250 hen­gel­le. Ra­vin­to­lam­me on jaet­ta­vis­sa nel­jään ka­bi­net­titi­laan ja kah­teen ra­vin­to­laan sekä yh­dis­tet­tä­vis­sä eri­lai­sik­si koko­nai­suuk­sik­si. Ka­bi­ne­tit on mi­toi­tet­tu 12‒82 hen­ki­löl­le, jois­ta kak­si on sau­no­jen yh­tey­des­sä.

Juh­la­ti­lat ja ko­ris­te­lu
Au­tam­me tei­tä va­lit­se­maan juh­laan par­hai­ten so­vel­tu­vat ti­lat ja suun­nit­te­lem­me kans­san­ne pöy­tä­jär­jes­tyk­sen.
Juh­la­kat­tauk­siim­me kuu­lu­vat kynt­ti­lät ja ser­vie­tit, ja tar­vit­taes­sa voit­te ti­la­ta meil­tä val­koi­set pöy­tä­lii­nat, ku­kat,
menu- ja pla­see­raus­kor­tit, sekä muut so­mis­teet.

Juh­la­tar­joi­lut
Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ris­sa osa­taan pe­rin­tei­nen juh­la­tar­joi­lu. Ruo­ka­lis­tal­lam­me on upei­ta me­nu­koko­nai­suuk­sia ‒ sekä
pöy­tiin tar­joil­tu­na että buf­fet-pöy­tään ka­tet­tu­na. Hy­vän ruu­an kruu­naa so­pi­va vii­ni. Ra­vin­to­lam­me juo­ma­suo­si­tus­ten ta­ka­na on am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta, joka on mais­te­le­mal­la ja ver­tai­le­mal­la löy­tä­nyt par­haat ruu­an ja vii­nin yh­dis­tel­mät. Pik­ku­jou­lu­jen al­kuun va­lit­ta­va­na on ra­vin­to­lan omia jou­lui­sia juo­ma­se­koi­tuk­sia. Juh­li­joi­den käy­tös­sä on myös ra­vin­to­lan baa­rin samp­pan­ja- ja kuo­hu­vii­ni­tar­joi­lui­neen.

Musiik­ki ja oh­jel­ma
Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ris­sa soi taus­tal­la ra­vin­to­lan pik­ku­jou­lu­musiik­ki, ja myös oman musii­kin soit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Tar­vit­taes­sa va­raam­me or­kes­te­rin tai mui­ta esiin­ty­jiä ti­lai­suu­teen­ne. Asiak­kai­dem­me käy­tös­sä on in­ter­net-yh­teys huip­pu­no­peal­la va­lo­kui­tu­kais­tal­la. Av-tek­niik­ka mah­dol­lis­taa nä­ky­mät ja ää­nen­tois­ton kaik­kiin ti­loi­hin näyt­tö­ruu­tu­jen ja val­ko­kan­kai­den sekä kai­ut­ti­mien vä­li­tyk­sel­lä.

Sau­na­maa­il­ma & Kyl­py­pi­ka­ri
Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ris­sa on kak­si tun­nel­mal­lis­ta sau­naa, jois­ta pie­nem­pään mah­tuu 20 ja suu­rem­paan 40 hen­ki­löä.
Sau­na­ti­lois­ta on suo­ra kul­ku­yh­teys omal­le te­ras­sil­le, jos­ta pää­see 7 hen­ki­lön po­real­taa­seen eli ra­vin­to­lan ka­tol­la ole­vaan ”kyl­py­pi­ka­riin”. Sau­na­ti­lo­jen yh­tey­des­sä ovat 20 ja 40 hen­gen Ran­ta­ka­bi­ne­tit.

Si­jain­ti ja park­ki­pai­kat
Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ri si­jait­see 3,5 km Ou­lun kes­kus­tas­ta luo­tee­seen, ai­van Nal­li­ka­rin nie­men kär­jes­sä. Nal­li­ka­ris­sa
on run­saas­ti pai­koi­tus­ti­laa myös juh­la­vie­rai­den au­toil­le. Yö­py­mi­set Ho­tel­li Ede­nis­sä Suo­sit­te­lem­me yö­py­mis­tä lä­hei­ses­sä Ho­tel­li Ede­nis­sä ‒ näin voit­te naut­tia kii­reet­tä pik­ku­jou­luis­ta ja ren­tou­tua jäl­keen­päin ho­tel­lin kyl­py­läs­sä.

Teem­me teil­le yh­teis­työs­sä Ho­tel­li Ede­nin kans­sa yk­si­löi­dyn ma­joi­tus­tar­jouk­sen.
Ter­ve­tu­loa suun­nit­te­le­maan ja so­pi­maan iki­muis­toi­ses­ta ja on­nis­tu­nees­ta pik­ku­jou­lu­juh­las­ta Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ris­sa.
Koko Ra­vin­to­la Nal­li­ka­rin am­mat­ti­tai­toi­nen ja asian­tun­te­va hen­ki­lö­kun­ta aut­taa Tei­tä mie­lel­lään eri­tyis­toi­vei­den ja yk­si­tyis­koh­tien jär­jes­te­lyis­sä.

Ota yh­teyt­tä ja pyy­dä pik­ku­jou­lu­tar­jous!
Myyn­ti@ra­vin­to­la­nal­li­ka­ri.fi
p. 044 515 1710

Lue li­sää Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ri

https://www.ra­vin­to­la­nal­li­ka­ri.fi/

Sometoimisto
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.