Oulu-Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ri
8.9.2020

Oulu-Ra­vin­to­la

Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ri
Oulu-Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ri

Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ri on ta­so­kas poh­jois­mai­nen ra­vin­to­la Nal­li­ka­rin ran­nal­la.
Ra­vin­to­la on avoin­na lou­naas­ta myö­häi­seen il­taan, maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin sekä kesä-sun­nun­tai­sin.
Ke­säi­sin 300 paik­kai­nen te­ras­si.

Ra­vin­to­las­sa on tun­nel­mal­li­nen ja skan­di­naa­vi­nen mil­jöö, mis­sä voit naut­tia lä­hi­raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tu­ja herk­ku­ja. Ruo­ka pai­not­tuu mo­der­niin poh­jois­mai­seen keit­ti­öön. Ra­vin­to­lan voi ja­kaa kah­teen eril­li­seen ti­laan, jos­sa jär­jes­ty­vät myös juh­la- ja yri­tys­ti­lai­suu­det.

Lou­nas
buf­fe­tis­sa; ruo­kai­sa keit­to­lou­nas,
suo­sit­tu Saa­ris­to­lais­buf­fet ja kai­ken kat­ta­va buf­fet; kah­del­la pää­ruo­al­la.
Lou­na­sai­kaan voi ti­la­ta an­nok­sia Bi­stro- ja las­ten­lis­tal­ta, jot­ka ovat voi­mas­sa koko päi­vän.

A´la Car­te
An­nok­sis­sa käy­te­tään mo­ni­puo­li­ses­ti pai­kal­li­sia sekä alu­eel­li­sia raa­ka-ai­nei­ta, jot­ka Chef Ant­ti Lind­holm on va­lin­nut. Kausi­me­nuis­sa hyö­dyn­ne­tään luon­tai­sia sa­to­kausia, joka tuo vaih­te­lua kol­me ker­taa vuo­des­sa vaih­tu­van a´la Car­te-lis­tan rin­nal­le. Ra­vin­to­las­sa on myös an­nis­ke­luoi­keu­det ja kat­ta­va va­li­koi­ma vii­ne­jä.

Bruns­si
Ra­vin­to­la Nal­li­ka­rin tyy­li­käs bruns­si on upea ko­ke­mus ja mu­ka­va tapa viet­tää lau­an­tai­päi­vää hy­väs­sä seu­ras­sa ja me­rel­li­ses­sä mil­jöös­sä.
Bruns­si so­pii erin­omai­ses­ti nau­tit­ta­vak­si juh­la­ti­lai­suuk­sien yh­tey­des­sä.

Kah­vi­la ja Bar
Hy­vää kah­via ja eri­lai­sia tee­laa­tu­ja sekä mui­ta juo­mia. 
Mo­ni­puo­li­nen va­li­koi­ma tuo­rei­ta lei­von­nai­sia ja suo­lai­sia pik­ku­pur­ta­via, pai­kan­pääl­lä nau­tit­ta­vik­si tai mu­kaan mat­kaan. Kah­vi­las­sa on myös täy­den­pal­ve­lun baa­ri.

Lue li­sää Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ri

https://www.ra­vin­to­la­nal­li­ka­ri.fi/

Oulu-Ra­vin­to­la Nal­li­ka­ri

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.