Kainuu
9.9.2020

Ter­ve­tu­loa hy­vin­voin­nin maa­il­maan

SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT

SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT

Työs­ken­te­lin 25 vuot­ta eri so­si­aa­lia­lan teh­tä­vis­sä, jois­ta vii­mei­set yh­dek­sän vuot­ta en­nen yrit­tä­jyyt­tä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä. Kas­voin itse työs­sä uu­pu­mi­sen myö­tä koko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin puo­les­ta­pu­hu­jak­si. Ha­vain­to­ni on, että työn- ja elä­mä­ni­lo on mo­nil­ta ih­mi­sil­tä ja työyh­tei­söil­tä ka­dok­sis­sa. Omal­ta osal­ta­ni ha­luan olla aut­ta­mas­sa löy­tä­mään meis­sä jo­kai­ses­sa ole­vat voi­ma­va­rat ja tai­dot oman ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si ja ke­hit­ty­mään par­haim­paan ver­sioon it­ses­tä tai or­ga­ni­saa­tios­ta.

Kei­noi­na­ni on aut­taa ja tu­kea työ­noh­jauk­sen, joo­gan, kou­lut­ta­mi­sen, val­men­ta­mi­sen ja ly­hyt te­ra­pian me­ne­tel­min koh­ti pa­rem­paa hy­vin­voin­tia ja sen edis­tä­mis­tä yk­si­löl­li­ses­ti sekä ryh­mis­sä.
Olen Suo­men työ­noh­jaa­jat ryn (STO­ry) kou­lu­tus­suo­si­tus­ten mu­kai­nen työ­noh­jaa­ja. Toi­min myös val­men­ta­ja­na ja kou­lut­ta­ja­na, sekä joo­gao­pet­ta­ja­na. Olen val­mis­tu­nut joo­gao­pet­ta­jak­si Suo­men joo­ga­lii­tos­ta ja kou­lut­tau­tu­nut Kyl­li Kuk­kin joo­ga­kou­lu Shan­tis­sa sekä Groun­din­gYin joo­ga­hoi­don oh­jaa­jak­si Min­na An­ders­so­nin opis­sa. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­len Ly­hyt­te­ra­peu­tik­si kou­lu­tus- ja ke­hit­tä­mis­kes­kus Si­rias­sa val­mis­tuen tam­mi­kuus­sa 2021.

Kou­lu­tuk­set

Kou­lu­tuk­set tai yk­sit­täi­set luen­not voi­daan rää­tä­löi­dä tar­pei­den­ne mu­kaan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen, työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta. Kou­lu­tuk­set to­teu­te­taan joko asiak­kaan omis­sa tai So­puSoin­tu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­sä ti­lois­sa. Kou­lu­tuk­sia voi­daan myös liit­tää osak­si muu­ta toi­min­taa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.Kou­lu­tuk­set työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta.

Kou­lu­tuk­set

Kou­lu­tuk­set tai yk­sit­täi­set luen­not voi­daan rää­tä­löi­dä tar­pei­den­ne mu­kaan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen, työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta. Kou­lu­tuk­set to­teu­te­taan joko asiak­kaan omis­sa tai So­puSoin­tu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­sä ti­lois­sa. Kou­lu­tuk­sia voi­daan myös liit­tää osak­si muu­ta toi­min­taa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.

Eh­do­tet­tu­ja tee­mo­ja kou­lu­tus­ten si­säl­lök­si:

  • Työ­hy­vin­voin­ti osak­si or­ga­ni­saa­tio­joh­ta­mis­ta
  • Ke­ven­nä ai­vo­kuor­maa­si –  li­sää työ­hy­vin­voin­tia ja tuot­ta­vuut­ta
  • Iloa työs­tä
  • Minä vuo­ro­vai­kut­ta­ja­na
  • Pu­heek­si ot­ta­mi­sen ki­vet ja kan­not
  • Läs­nä­olon voi­ma ar­jen haas­teis­sa
  • Tun­teet ja työ

Pyy­dä tar­jous!

SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT

https://www.so­pusoin­tu.fi/wordpress/pal­ve­lut/kou­lu­tuk­set/

sarimarita-200x300-me.png
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.